Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
StatystykaSekretariat czynny w godzinach:

 

CZWARTEK- 15.00-20.00  wg harmonogramu zjazdów

 

SOBOTA- 8.00-15.00 wg harmonogramu zjazdów

 

Głowno, Plac Wolności 11/13

 

(sekretariat – I piętro)


                                            telefon: 042 710-76-38, 790878991
                                            fax: 042 710-76-38
                                            e-mail: loglowno@gmail.com
____________________________________________________________

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ LICEUM:

Załatwiane w sekretariacie
1. Nabór słuchaczy, przyjmowanie i wydawanie dokumentów słuchaczy
2. Wydawanie zaświadczeń dotyczących spraw słuchaczy.
    Zaświadczenia o uczęszczaniu słuchacza do szkoły wydaje się
    bezzwłocznie na ustną prośbę słuchacza .
3. Przygotowanie i wydawanie upoważnień.
4. Przygotowanie i wydawanie indeksów i legitymacji szkolnych.
5. Deklaracje maturalne
6. Przygotowanie i wydawanie duplikatów świadectw  ukończenia szkoły
    dojrzałości (wydanych do roku 2004)  oraz legitymacji szkolnej.
7. Udostępnianie Statutu i uchwał organów liceum.
8. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji

Załatwiane przez pracownika administracji:
1. Akta osobowe pracowników
2. Sprawy kadrowe: nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
3. Sprawy z dostawcami mediów
4. Sprawy ubezpieczeń słuchaczy i pracownikówodpowiada: Jadwiga Pawlicka

wytworzył: Jadwiga Pawlicka

wprowadził: administrator

data: 13-09-2016

data: 13-09-2016

data: 13-09-2016Rejestr zmian strony