Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania:

            księga słuchaczy
            księgi arkuszy ocen
            księga zarządzeń dyrektora szkoły,
            księga korespondencji 
            protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
            uchwały Rady Pedagogicznej
            rejestr wydanych legitymacji słuchaczy,
            rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych,
              zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
              z dnia 29.08.1997 r.(Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)

            księga środków trwałych
       
            ewidencja świadectw szkolnych,

> Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym,
   zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
  (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)

> Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym 
   na ich wniosek.

> Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:
   Dokumenty  udostępniane  są  powołanym do tego  organom kontrolującym na
   terenie liceum.

odpowiada: Jadwiga Pawlicka         data: 14-02-2011

wytworzył: Jadwiga Pawlicka           data: 14-02-2011

wprowadził: administrator              data: 16-02-2011Rejestr zmian strony