Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
StatystykaLiceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z uprawnieniami szkoły publicznej
w  rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty.


Przedmiot działania, cele i zadania znajdują się w Statucie Szkoły


Kompetencje Rady Pedagogicznej
odpowiada: Jadwiga Pawlicka

wytworzył: Jadwiga Pawlicka

wprowadził: administrator

data: 12-09-2016

data: 12-09-2016

data: 12-09-2016Rejestr zmian strony